Related how?

Biota (Life)
Virus (Viruses)

Monodnaviria (91894429)

Children (4 direct children, 2119 direct and indirect children):

Loebvirae (tree size 139)

Sangervirae (tree size 52)

Shotokuvirae (tree size 1880)

Trapavirae (tree size 44)