Related how?

Biota (Life)
Eukaryote (Eukarya)

Protist (10892)

Children (60 direct children, 117 direct and indirect children):

Quadrisporites

Zooflagellate (tree size 29)
Zoomastigophora

Myxomycota (tree size 1)
Myxogastrea

Myxosporidia

Kiitoksia

Kakabekia

Quadricilia

Shuiyousphaeridium (tree size 1)

Ascetospora (tree size 2)

Heterochloridea

Plasmodiophoromycota (tree size 13)

Polymastigotes

Chlorobionts (tree size 1)

Stramentopila

Straminopiles

Thraustochytriacea

Aletium

Trichonema

Rigidomastix

Artodiscus

Branchipocola

Cinetidomyxa

Dictiomyxa

Enteromyxa

Liegeoisia

Lithocolla

Malpighiella

Megamoebomyxa

Topsentella

Subulatomonas

Pontifex

Aphelidiopsis (tree size 1)

Barbetia

Bertarellia (tree size 1)

Diplophysalis (tree size 1)

Ectobiella (tree size 1)

Endobiella (tree size 1)

Endomonas (tree size 1)

Eperythrocytozoon

Gymnococcus

Immanoplasma

Lymphocytozoon

Lymphosporidium

Neurosporidium

Paraplasma

Physcosporidium (tree size 1)

Piridium (tree size 1)

Protoentospora (tree size 1)

Sergentella

Spirogregarina

Spongocyclia

Bacterioidomonas

Actinelius

Coelosporidium

Luffisphaera

Meteora

Actinastrum

Cingula
Cingula awerinzew, 1914

Stephanomonadaceae (tree size 1)

Collodictyon-malawimonas