Related how?

LUCA (Cellular life)
Prokaryotes (Prokaryota)
Archaea (Archaebacteria)

Eukaryote (19088)

Children (67 direct children, 2628096 direct and indirect children):

Protist (tree size 104)
Protista

Protozoa (tree size 3565)
Protozoarios

Acritarch (tree size 171)

Amorphea

Chromalveolate (tree size 2)
Chromalveolata

Bikont (tree size 44)
Bikonta

Chromista (tree size 50549)

Archezoa (tree size 1)

Telonemia (tree size 3)

Prototaxites (tree size 1)

Spongiophytaceae (tree size 2)

Actinopoda
Actinopods

Anterokonta

Horodyskia

Thalassocystis (tree size 1)

Pyrrophyta (tree size 1)

Metakaryota

Diaphoretickes (tree size 766012)

Kamera (tree size 1)

Korilophyton

Grypania (tree size 1)

Mikrocytos (tree size 1)

Martineziella

Urbanella
Urbanella (Schepotieff)

Heteromastix

Macapella

Fromentella

Actinocoma

Myxodictyum

Protomyxa

Rhabdospora

Triangulomonas

Errera

Paramyxea (tree size 1)

Gymnophrea

Ramicristates (tree size 2)

Slanimals

Tetramastigota

Conferva (tree size 21)

Phloxamoeba

Anehmia

Harbinia

Peliainia

Cichkovia

Protogenes

Salpingorhiza

Tetracilia

Diploselmis

Diplomonas

Gymnophrydium

Tentaculamonas
Tentaculomonas

Jolya

Colemania

Magosphaera (tree size 1)

Servetia

Cheleutochroa

Spongia

Lithoxylon

Bursaria
Bursaria (ciliate)

Orthokaryotes

Pakupaku

Podiata (tree size 1807534)

Ancoracysta (tree size 1)

Obamus coronatus
Obamus

Allogonium (tree size 3)

Nucleariae (tree size 7)

Hemimastigophora